Valitse sivu

Arvon puolustusministeri Antti Kaikkonen,

Tänään 17. kesäkuuta 2019 uutisoitiin ehdotuksestanne siitä, että nykyistä asevelvollisuutta voitaisiin kehittää ottamalla käyttöön naisille suunnattu kahden tai kolmen kuukauden kansalaispalvelus, joka olisi erillinen miesten pakollisesta asepalveluksesta. Miehet ry on vaatinut tasa-arvoista ja syrjimätöntä asepalvelusta ja esittänyt argumentteja sen puolesta. Valitettavasti vain yhdelle sukupuolelle suunnattu kansalaispalvelus on monella tapaa ongelmallinen. Tästä johtuen vetoamme teihin, että käynnistätte selvitystyön, joka tähtää aidosti tasa-arvoiseen ja syrjimättömään palvelukseen.

Vain yhdelle sukupuolelle suunnatussa kansalaispalveluksessa näemme ongelmallisina seuraavat asiat:

1. Se ei poista nykyisen palveluksen perimmäistä ongelmaa eli sitä, että perustuslaki ja tasa-arvolaki kohtelevat ihmisiä eri tavalla sukupuolen perusteella. Mihin tahansa malliin tai mallien yhdistelmään tuleva järjestelmä perustuu, sen keskeinen periaate tulee olla kansalaisten yhtälaiset oikeudet ja velvollisuudet. Kahta erillistä ja sukupuoleen perustuvaa mallia ei voida nähdä tasa-arvoisena ratkaisuna.

2. Esitetty malli ei poista nykyisen järjestelmän sisäänrakennettuja ongelmia, esimerkiksi armeijassa tapahtuvaa syrjintää, kiusaamista ja häirintää. Lisäksi se ei poista totaalikieltäytymisen rangaistavuuteen liittyvää ihmisoikeudellista epäkohtaa. Yhdelle sukupuolelle suunnattu malli ei siis paranna miesten asemaa, mutta se rajoittaa naisten vapausoikeuksia. Tällaista mallia on tarpeetonta selvittää.

3. Mikäli kansalaispalvelus muistuttaa miesten siviilipalvelusta, luodaan uusi epätasa-arvoinen rakenne, kun miesten siviilipalvelus kestää 12 kuukautta (347 päivää) ja naisille suunnattu palvelus puolestaan 60-90 päivää. Samalla on huomattava, että kahdesta kolmeen kuukautta on lyhyt aika suorittaa siviilipalveluksen kaltaista työjaksoa. Tällaista yhteiskunnallisesti ja maanpuollistuksellisesti merkittävää työtä ei myöskään välttämättä löydy, kuten myös itse olette pohtinut.

4. Mikäli kansalaispalvelukseen sisältyy asepalvelukseen verrattavia intensiivijaksoja, ei ole perusteita pitää tällaista koulutusta irrallaan miesten palveluksesta. Jos palvelus suoritetaan kurssimuotoisesti, voidaan kysyä, mahdollistaako kahden kuukauden työn tai opiskelun ohessa suoritettu kurssi yhteiskunnallisesti merkittävien taitojen oppimisen – ja jos tosiaan näin on, silloin myös asepalvelusta voidaan tuntuvasti lyhentää.

Asevelvollisuuden uudistamisesta linjattiin 6.6.2019 julkaistussa hallitusohjelmassa seuraavasti:

Yleistä asevelvollisuutta ylläpidetään sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeisiin. Asevelvollisuus tukee yhteiskunnallista koheesiota ja luo perustaa maanpuolustustahdolle. Hallituskauden alussa asetetaan laajapohjainen parlamentaarinen komitea selvittämään yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä. Tavoitteena on korkean maanpuolustustahdon ylläpitäminen ja kansalaisten yhdenvertaisuuden vahvistaminen.

Miehet ry katsoo, että vain naisille suunnattu kansalaispalvelus ei edistä näitä hallitusohjelmassa linjattuja tavoitteita. Se ei rakenna yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta ja tasa-arvoa, vaan pikemminkin vahvistaa jo olevia sukupuolittuneita rakenteita ja asettaa edelleen sukupuolet eriarvoiseen asemaan. Kansalaisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ei voi edistää luomalla uusia syrjiviä rakenteita.

Arvon puolustusministeri, teillä on käsissänne historiallinen mahdollisuus edistää tasa-arvoa ja kansalaisten yhdenvertaisuutta Suomessa. Siksi toivomme, että teillä on rohkeutta ja tahtoa käynnistää aidosti tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen tähtäävä selvitystyö, joka huomioi laajan kansalaisjärjestökentän vaatimuksen tasa-arvoisesta asepalveluksesta. Valitettavasti nykyisessä tai ehdotetussa mallissa kansalaisten yhdenvertaisuus ei toteudu, eikä esitetty malli paranna miesten tasa-arvoa.