Valitse sivu

Tällä viikolla 8.7. puolustusvoimien palvelukseen astui uusi saapumiserä alokkaita. Kesän saapumiserässä palveluksensa aloitti noin 12 000 asevelvollista. 12 000 henkilön joukkoon mahtuu monta erilaista persoonaa ja erilaisilla vahvuuksilla varustettua ihmistä. Näiden ihmisten yksilöllinen kohtaaminen on avainasemassa heidän palveluksensa kannalta. Nyt alkanut peruskoulutuskausi on uudenlainen tilanne alokkaiden lisäksi myös uusille johtajille, jotka juuri nyt aloittavat käytännön harjoittelun johtajatehtäviinsä.

Miehet ry on vaatinut aiemmin tasa-arvoista ja syrjimätöntä palvelusta. Tasa-arvoinen palvelus kohtelee kaikkia ikäluokan ihmisiä samalla tavalla sukupuoleen katsomatta. Syrjimättömyys taas tarkoittaa sitä, että palveluksen käytänteet ovat reiluja ja yksilölliset tarpeet huomioivia. Vaikka palveluksessa ei tehtäisi suuria rakenteellisia uudistuksia, syrjimättömiä käytänteitä voidaan vahvistaa jo nykyisessä järjestelmässä. Esimerkiksi tarpeetonta perinteisten sukupuoliroolien vahvistamista tulee välttää – hyvä sotilas on hyvä sotilas siihen katsomatta, kuinka ”miehinen mies” tämä on.

Alokasaika on monella tapaa vaativa niin henkisesti kuin fyysisestikin, koska ihmisiä koulutetaan kriisiajan tehtäviin, jolloin myös paineensietokykyä on kehitettävä ja mitattava. Koulutus on kuitenkin toteutettava tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen niin, että yhteenkään ihmiseen ei kohdistu minkäänlaista painetta esimerkiksi hänen sukupuolensa, ihonvärinsä tai seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi. Simputus ollut kiellettyä jo pitkään, mutta varuskunnissa eri puolella Suomea esiintyy silti aika ajoin homottelua, seksismiä ja rasismia. 

Yleinen palvelusohjesääntö yksiselitteisesti kieltää kaikenlaisen syrjinnän ja muun epäasiallisen käytöksen ja jokaisella johtajalla on vastuu ja velvollisuus huolehtia sääntöjen ja käskyjen noudattamisesta ja toteutumisesta yksikössään.

Puolustusvoimien johtajakoulutuksessa noudatetaan nykypäivänä syväjohtamisen periaatteita. Syväjohtamisen kulmakiviä ovat luottamuksen rakentaminen (luottamus), inspiroiva tapa motivoida (innostus), älyllinen stimulointi (oppiminen) ja ihmisen yksilöllinen kohtaaminen (arvostus). Johtajan käsikirjassa korostetaan myös sitä, että tasa-arvoinen ja yhdenvertainen ilmapiiri lisää motivaatiota ja parantaa ihmisten suorituskykyä. Suuri vastuu tämän ilmapiirin luomisessa on nyt johtajakautensa aloittavilla varushenkilöjohtajilla, jotka ovat alokkaiden lähimpiä johtajia niin palveluksessa kuin vapaa-ajallakin.

Pelkkä johtajakoulutus ei yksistään tuo johtajalle arvostusta tai luottamusta, vaan se täytyy jokaisen itse rakentaa ja ansaita. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että jokainen alokasryhmän johtaja kohtaa alaisensa yksilönä ja ihmisenä ja pyrkii sitä kautta rakentamaan luottamusta heihin. Samaan aikaan johtajan on puututtava kaikkeen havaitsemaansa epäasialliseen toimintaan ja pyrittävä luomaan sellainen ilmapiiri, jossa epäasiallisesta toiminnasta uskalletaan tulla myös ilmoittamaan. Johtajan tulee olla alaisiaan kohtaan oikeudenmukainen, rehti ja jämpti. Syväjohtamisen periaatteet eivät saa jäädä vain sanahelinäksi, vaan niiden toteuttaminen vaatii johtajilta jatkuvaa havainnointia ja arviointia.

Miehet ry vetoaa jokaiseen alijohtajaan ja upseeriin: muistattehan, että valta-asema tuo aina vastuuta. Tiukassakin aikataulujen ja käskyjen ristipaineessa tulee pitää mielessä, että johtajalla on merkittävä vastuu johdettaviensa hyvinvoinnista.

Miehet ry:n hallitus