Valitse sivu
Kansainvälisenä miestenpäivänä 19.11. Miehet ry viettää ensimmäistä vuosipäiväänsä. Juhlan kunniaksi haluamme omistaa viikon miesten itse sanoittamille kokemuksille tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Vaikka miesten kohtaamista tasa-arvohaasteista puhutaan yhä enenevissä määrin myös julkisesti, moni tärkeä tarina jää edelleen kertomatta. Tänään julkaistavassa kampanjassa haluamme antaa tilaa näille puheenvuoroille. Kampanja pohjautuu miesten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn, jonka toteutimme touko-syyskuussa 2019.

Kaikille avoin kysely keräsi 863 vastausta monipuoliselta joukolta nuoria ja iäkkäitä, isojen ja pienten kaupunkien asukkeja sekä perus- ja korkeakoulutettuja. Miehiä vastanneista oli 722, naisia 101 ja muunsukupuolisia 34. Miesten huolet -kampanjassa käsitellään juuri miesten itsensä esille tuomia huolia ja haasteita.

Esitimme kyselyssä sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä. Kysyimme muun muassa millaiset asiat aiheuttavat sinulle huolta, millaisia haasteita kohtaat elämässäsi ja kuinka usein, miten koet sukupuolesi tai sukupuoliroolien vaikuttavan elämääsi, kuinka usein ajattelet ”miehuutta” ja mitä ajatuksia se sinussa herättää sekä mikä on mielestäsi keskeisin miesten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä ongelma Suomessa. Saamamme vastaukset auttavat avartamaan ymmärrystä siitä, mitä miehet itse ajattelevat heitä koskevista tasa-arvokysymyksistä.

Samalla on huomioitava, että runsaasta vastaajamäärästä huolimatta kyselyn tulokset eivät ole yleistettävissä koko väestön tasolle, sillä satunnaistamattomat kyselyt ovat aina alttiita tilastollisille vääristymille kuten valikoitumisharhalle. Vastauksia tuleekin tulkita ennen kaikkea tärkeinä yksilökohtaisina kertomuksina, jotka heijastelevat miesten kokemien huolien ja haasteiden moninaisuutta. Kampanjan tavoite ei olekaan asettaa miesten huolia järjestykseen yleisyyden, painavuuden tai muunkaan mittarin perusteella, vaan tehdä erilaiset kokemukset näkyviksi.

Vaikka vältämme yleistysten tekemistä, tietyt huolet ja haasteet toistuivat vastauksissa toisia useammin. Tällaisia olivat muun muassa yksinäisyys, huoli omasta ja läheisten terveydestä, parisuhde ja seksuaalisuus, suhde omiin lapsiin, motivaation puute, oma ja lasten tulevaisuus, ulkonäköpaineet, mielenterveysongelmat, transtaustaan liittyvät haasteet, taloudelliset huolet, riittämättömyyden tunne ja oma jaksaminen. Kuluvan viikon aikana esittelemme näitä ja muita vastauksia.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmista vastaajat nostivat ennen kaikkea sukupuolittuneen asepalveluksen, miesten syrjäytymisen, poikien oppimisvaikeudet ja eriarvoistuvan koulutuskehityksen, kapeat sukupuoliroolit ja “machokulttuurin”, isien oikeuksiin ja huoltajuuteen liittyvät kysymykset, väkivallan pelon, heteronormatiivisuuden, päihdeongelmat, ulkonäköpaineet, ongelmista puhumattomuuden, paineen pärjätä yksin ja ulkoa päin tulevat oletukset tietynlaisesta “miehisestä” seksuaalisuudesta. Lisäksi osa vastaajista koki nykyisen keskusteluilmapiirin miehiä syyllistävänä ja feminismin ongelmallisena.

Miesten sukupuolikokemukset vaihtelivat suuresti: Miehuus ja miehenä olo koettiin yhtäältä voimavarana ja ylpeyden aiheena, toisaalta ahdistavana ja rajoittavana. Monille vastaajille miehuus näyttäytyi neutraalina käsitteenä ja useat liittivät siihen sekä hyviä että huonoja piirteitä. Monet kertoivat miehuuden tuomasta etuoikeutetusta asemasta eri tilanteissa, mutta samoin korostetun negatiiviset kokemukset miehuudesta ja miehenä olemisesta olivat yleisiä. Useat kertoivat pärjäävänsä itse hyvin, mutta jakavat huolen toisia miehiä ja muiden sukupuolten edustajia kohtaan. 

He, jotka kokivat sukupuolen vaikuttavan negatiivisesti elämäänsä, mainitsivat usein syyksi sukupuoliroolien kapeuden, tunne-elämän vaikeudet, oletukset toimia tietyllä tavalla ja taitaa “maskuliinisia” asioita. Moni myös kertoi, ettei heidän ole helppoa saada tukea tunteidensa ja kokemustensa käsittelyyn. Lisäksi monet vastaajista kokivat, että heihin kohdistuu kohtuuttomia odotuksia ja tiedostivat, että myös he itse pitävät niitä yllä elämissään. Aika ajoin miehuus nähtiin myös uhkana esimerkiksi väkivallan pelon vuoksi.

Toisille vastaajista sukupuolikokemukset ja oman sukupuolen ajattelu on päivittäistä, kun toiset taas kertoivat, etteivät ajattele sukupuoltaan juuri koskaan. Sukupuolta mietitään erityisesti parisuhteissa, vanhemmuudessa, seksuaalisissa tilanteissa ja sosiaalisissa tilanteissa etenkin miesporukoissa. Osa vastaajista kertoi, että he ovat alkaneet ajatella sukupuoltaan aktiivisemmin viime aikoina.

Kyselyn vastausten perusteella nähdään, että miesten elämissään kokemien haasteiden ja huolien kirjo on laaja, eikä miehiä ole veistetty yhdestä puusta. Miesten kokemukset ympäröivästä maailmasta ja näkemykset keskeisistä tasa-arvokysymyksistä eroavat toisistaan. Vaikka kyselyn tuloksia ei voi yleistää tilastollisesti, on selvää, että miehuutta on monenlaista ja miehuuden kokemuksen vaihtelevat. Miesten vastausten kokoelmaan voi tutustua alta.

Kuluvan viikon aikana teemme nostoja miesten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselystä sosiaalisen median kanavissamme, minkä lisäksi olemme pyytäneet joukon miehiä jakamaan omia ajatuksiaan teeman ympäriltä. Haluamme kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita – henkilökohtaisten kokemusien jakaminen ei ole usein helppoa, mutta se on sitäkin tärkeämpää. Vain puhumalla voidaan laajentaa mieskuvaa ja luodaan lisää tilaa erilaisille tavoille olla mies.

 

Koosteet vastauksista:

 

Millaiset asiat aiheuttavat sinulle huolta?

 

Millaisia haasteita kohtaat elämässäsi ja kuinka usein?

 

Mikä on mielestäsi keskeisin miesten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä ongelma Suomessa?

 

Miten koet sukupuolesi tai sukupuoliroolien vaikuttavan elämääsi?

 

Millaisissa tilanteissa tiedostaen ajattelet sukupuoltasi ja ”miehuutta”? Millaisia ajatuksia ”miehuus” sinussa herättää?