Valitse sivu

Promundo-järjestö julkaisi kesän kynnyksellä järjestyksessään neljännen State of the World’s Fathers -raporttinsa, joka kokoaa tilastoja miesten hoivakulttuurin maailmanlaajuisesta tilasta sekä politiikkasuosituksia tasa-arvon edistämiseksi perheissä, erityisesti naisten ja miesten välillä. Neljäs raportti tarkastelee miesten osallistumista perhe-elämään erityisesti koronapandemian ja sen tasa-arvovaikutusten kautta. Raportti perustuu 47 maasta kerättyihin tietoihin. Promundo on MenEngagen ja ruotsalaisen MÄN-yhdistyksen ohella keskeisimpiä Miehet ry:n kansainvälisiä vertaisjärjestöjä, joka tekee mieserityistä tasa-arvotyötä feministisistä lähtökohdista.

Hoivan epätasainen jakautuminen vähentää miesten osallisuutta perhe-elämässä

Hoiva on yhteiskuntien kivijalka, jota annetaan sekä muodollisesti esimerkiksi neuvoloissa ja varhaiskasvatuksessa, että epämuodollisesti erityisesti perheissä. Hoiva ulottuu elämänkaaren päästä päähän ja ylläpitää keskeisesti muun muassa yhteiskuntien taloutta. Lasten ja ikäihmisten hoivalla on erittäin vahvasti sukupuolittuneet perinteet, jotka vähentävät tyttöjen ja naisten mahdollisuuksia esimerkiksi opiskeluun ja työelämään osallistumiseen. Samalla miesten mahdollisuus osallistua perhe-elämään heikkenee.

Valtaosa hoivasta on palkatonta työtä kaikkialla maailmassa, ja sitä tehdään sosiokulttuuristen perinteiden ja siten yhteiskunnallisten rakenteiden aiheuttaman pakon sanelemana. Erityisesti vahvat ja joustamattomat sukupuolinormit ylläpitävät sukupuoliin liitettyä kaksijakoista ajattelua, jossa heterosuhteissa mies elättää perhettä palkkatyöllä ja nainen hoitaa kotia sekä lapsia. Pohjoismaisia valtioita on kehitetty niin sanotun “kahden ansaitsijan” eetoksella, jolloin pyritään tasaamaan miesten ja naisten välisiä eroja perhe- ja työelämäosallisuudessa. Suomessakin tämä työ on kuitenkin kovasti kesken.

Koronapandemia on State of the World’s Fathers -raportin mukaan samaan aikaan sekä lisännyt isien osallistumista epämuodollisen hoivan antamiseen perheissä että ylläpitänyt naisten alun perinkin suurta osuutta hoivatyön määrässä. Samalla naisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt koronan aikana ja pandemia on aiheuttanut merkittävästi työttömyyttä esimerkiksi naisvaltaisille palvelualoille. Keskeisimpiä maailmanlaajuisia jarruja miesten perhe-elämäosallisuudelle ovat raportin mukaan juurikin syvälle juurtuneet sukupuolinormit, kuten alojen välinen sukupuolittuneisuus koulutuksessa ja työelämässä, vuosikymmenten ajan hoivatyön sukupuolittuneisuutta vahvistaneet poliittiset päätökset sekä median rooli sukupuoliin liittyvien mielikuvien luomisessa ja ylläpitämisessä.

Hoiva on miesten oikeus ja velvollisuus

Minkälaisia toimia tarvitaan perheiden tasa-arvon edistämiseksi, jotta epämuodollinen hoiva ja muu palkaton (koti)työ jakautuisi tasaisemmin Suomessa ja maailmalla? Ratkaisu löytyy sekä miesten vastuunkannosta yksilötasolla että erityisesti rakenteellisista muutoksista. State of the World’s Fathers -raportissa ehdotetaan muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

  • Kansallisia hoivavastuuta jakavia lakeja, kuten perhevapaita säätelevää lainsäädäntöä ja muita poliittisia päätöksiä tulee määrätietoisesti päivittää siten, että niissä tunnistetaan ja sanoitetaan miesten roolia ja vastuuta hoivatyössä. Esimerkiksi Suomessa kuluvalla vaalikaudella työstetty perhevapaauudistus on yksi askel oikeaan suuntaan perheiden tasa-arvon lisäämiseksi. Tämän lisäksi tarvitaan vahvaa työelämässä tehtävää kulttuurinmuutosta, jossa työnantajat tukevat työntekijöiden perhesuunnittelua ja kannustavat erityisesti miehiä käyttämään perhevapaitaan.
  • Kaikille vanhemmille pitää tarjota täysimääräinen, palkallinen perhevapaa.   Sukupuolittuneesta perhe- ja työelämäsegregaatiosta syntyvät taloudelliset realiteetit ovat usein käytännön hidaste sille, että miehet voisivat jäädä kotiin hoitamaan lapsia ja naiset osallistua koulutukseen ja työhön. Mahdollisuus palkalliseen perhevapaaseen on keskeinen kysymys erityisesti kansainvälisesti katsottuna.
  • Miesten perheosallisuutta tulee vahvistaa kaikissa perheellistymiseen liittyvissä palveluissa: perhesuunnittelusta synnytykseen ja neuvolakäynneistä varhaiskasvatukseen. Näin alleviivataan ja ennen kaikkea normalisoidaan miesten aktiivista ja tasapuolista roolia kaikkeen perheeseen sekä lapsiin liittyvässä, ja murretaan sukupuolittuneita käsityksiä vanhempien välisestä hoivavastuusta käytännön tasolla.
  • Yhteiskunnallista poika- ja mieskuvaa tulee järjestelmällisesti muovata monipuolisemmaksi muun muassa koulutuksen ja median kautta, sillä ne usein ylläpitävät ja muovaavat mielikuvaa miehisyydestä ja sukupuolinormeista yleisesti. On ensisijaista, että pojat ja miehet voivat yhä useammin nähdä ympärillään esimerkkejä itsestään ja kanssaihmisistään huolta pitävistä miehistä. Näin vahvistetaan sosiokulttuurista hyväksyttävyyttä sille, että pojat ja miehet mieltävät itsensä hoivaajina vertaisten esikuvien avulla.
  • Miespoliitikkojen vastuuttaminen tasa-arvoa edistävän politiikan ajamisesta on tärkeää tosiasiallisen yhteiskunnallisen muutoksen toteutumisen kannalta. Puoluepolitiikka on edelleen hyvin miesvaltainen kenttä, mutta tasa-arvoa eteenpäin vievät uudistukset tapahtuvat usein perinteisesti naispoliitikkojen kentäksi mielletyillä politiikan aloilla. Vaikuttavia tasa-arvotekoja saadaan aikaan vain, jos miehet ottavat nykyistä huomattavasti vahvemman roolin aktiivisessa tasa-arvotyössä.

Yhteiskunnat rakentuvat tosiaan edelleen vahvalle kaksijakoiselle sukupuolijärjestelmälle – stereotyyppisille ajatuksille siitä, millaisia naiset ja miehet ovat, jota ylläpidetään jäykkien sukupuolinormien avulla. Miehillä on ennen kaikkea oikeus, mutta myös velvollisuus osallistua hoivan antamiseen. Jotta miesten hoivavastuuta ja -osallisuutta saadaan vahvistettua maailmanlaajuisesti, pitää yhteiskuntien sitoutua tietoiseen, kunnianhimoiseen ja aktiiviseen muutokseen. Sukupuolinormeja ja muita tasa-arvon jarruna toimivia yhteiskunnallisia rakenteita näkyväksi tekemällä ja niitä murtamalla luodaan arkea, jossa miesten osallisuus perhe-elämässä ja hoivan antamisessa näkyy konkreettisesti. Meidän miesten rooli ja vastuu tasa-arvon edistämisessä on merkittävä ja meidän pitää tehdä todella paljon nykyistä enemmän tämän eteen.

Touko Niinimäki

Miehet ry:n varapuheenjohtaja ja viestintävastaava