Valitse sivu

Aluevaalit käydään ensimmäistä kertaa 23.1.2022, jolloin yli kahdellekymmenelle uudelle hallinnolliselle alueelle valitaan valtuutetut päättämään sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta. Sote-palveluihin liittyy monia tasa-arvonäkökulmia, kuten naisvaltaisen alan palkkakysymykset, sukupuolittunut omaishoitajuus, sukupuoleltaan moninaisten palveluketjut ja miesten keskimääräistä vähäisempi sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö, joiden myötä aluevaalit voidaan mieltää myös tasa-arvovaaleiksi. Pelastustoimessakin on paljon konkreettista tehtävää turvallisempien työympäristöjen luomiseksi, muun muassa häirintää ja ahdistelua alan toiminnasta suunnitelmallisesti kitkemällä.

Miehet ry:n tavoitteet vuoden 2022 aluevaaleihin:

  1. Sukupuolistuneen väkivallan vastaisen työn rakenteet ja resurssit kuntoon. Alueiden sote-palveluissa tulee määrätietoisesti vahvistaa väkivallan tunnistamista ammattilaisten toimesta ja panostaa kunnianhimoisesti väkivallan uhrien sekä tekijöiden tukipalveluihin. Tätä varten tarvitaan ensisijaisesti selkeät suunnitelmat väkivallan vastaisen työn organisoimiseksi ja sen rahoittamiseksi osana alueiden rakenteita. Miehet ry haluaa kiinnittää erityistä huomiota väkivallan tekijöiden palveluiden riittävään tuottamiseen julkisella puolella. Väkivaltaa tekevien tuki ei voi olla pelkästään kolmannen sektorin toimijoiden ylläpitämien, esimerkiksi sukupuolierityisten palveluiden harteilla, vaan tukipalveluja on tuotava järjestelmällisesti osaksi alueiden perustason palvelutuotantoa.
  1. Mielenterveyspalveluihin tuntuva panostaminen. Alueilla tulee toteuttaa terapiatakuun kriteerien mukaiset mielenterveyspalvelut muun muassa käsillä olevaan mielenterveyskriisiin vastaamiseksi. Perustason palveluiden ja erikoissairaanhoidon saumattomat palvelupolut tulee samalla taata mielenterveyspuolellakin. Miehet ry haluaa kiinnittää erityistä huomiota miesten mielenterveyspalveluihin hakeutumisen kynnyksen madaltamiseen alueilla, sillä miehet ovat selkeästi aliedustettuja mielenterveyspalveluiden käyttäjissä. Lisäksi tulee vahvistaa mielenterveystyön ammattilaisten osaamista vähemmistöstressikysymyksissä esimerkiksi täydennyskoulutuksella, jotta vähemmistöihin kuuluvien ihmisten erityisen haavoittuvaa asemaa mielenterveyden kannalta tehdään näkyväksi ammattilaisten osaamisen ja palvelutarjonnan muodossa.
  1. Omaishoitopalveluiden vahvistaminen ja yhdenvertaistaminen. Omaishoitajuus on vankasti sukupuolittunutta hoivatyötä, joka kasaantuu erityisesti (iäkkäille) naisille. Alueiden tulee harmonisoida tällä hetkellä kuntakohtaisia omaishoidosta maksettavia palkkioita korvauksen maksimitason mukaan. Psykososiaalisia, kuten sosiaalityön ja -ohjauksen kautta tarjottavia palveluja tulee vahvistaa ja omaishoitajien käytössä olevia vapaapäiviä lisätä, samalla näiden alueellisesta yhdenvertaisuudesta huolehtien. Miehet ry haluaa myös kiinnittää erityishuomiota miesomaishoitajien tukemiseen alueilla esimerkiksi järjestelmällisiä vertaistukimahdollisuuksia painottamalla.

Tulevilla alueilla tehdään siis päätöksiä ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista palveluista (itse vaaleista voi lukea lisää esimerkiksi täältä). Tästä syystä haluamme Miehet ry:nä ennen kaikkea kannustaa käyttämään juuri sinun ääntäsi tulevissa aluevaaleissa! Esimerkiksi sukupuolistuneen väkivallan vastainen työ ja miesten palvelukynnyksen madaltaminen vaatii konkreettisia tekoja, joita nimenomaan nyt luotavilla alueilla voidaan tehdä.