Valitse sivu

Vastuunkanto on paitsi yksi Miehet ry:n arvoista, myös kansainvälisen feministisen miesliikkeen keskeisin toimintakäsite. Feministiselle miesjärjestölle vastuunkanto tarkoittaa sitä, että  tunnistamme positiomme tasa-arvokentällä.

Kun me järjestönä puhumme kapeista miesnormeista ja miesten kokemista tasa-arvo-ongelmista (esimerkiksi asepalvelus), tavoitteemme on olla osa feminististä liikettä, ei sen tiellä. Muutostyömme perustuu siihen työhön, jota naiset ja monet muut alistetut ryhmät ovat tehneet jo kauan. Haluamme olla mukana tukemassa tätä kamppailua hyvinä liittolaisina.

Feministisenä miesjärjestönä saamme esimerkiksi helposti tilaa mediakeskusteluissa, vaikka olisi muita feministisiä toimijoita, joilla on enemmän osaamista. Vastuuta kantavana miesjärjestönä pyrimme antamaan tilaa muille esimerkiksi vastaamalla haastattelupyyntöihin kieltävästi ja haastamalla toimittajia ottamaan yhteyttä asiantuntevampiin tahoihin, jotka usein ovat esimerksiki naisia tai muunsukupuolisia.

MenEngage-verkosto kannustaa proaktiiviseen vastuunkantoon

Miehet ry on osa kansainvälistä MenEngage-verkostoa, jonka asiayhteydessä vastuunkanto merkitsee esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Olemme tietoisia omasta valta-asemastamme sekä etuoikeuksistamme, ja suhtaudumme niihin kriittisesti.
  • Olemme avoimia rakentavalle kritiikille.
  • Otamme vastuuta teoistamme.
  • Otamme puheeksi ja kehitämme toimenpiteitä kun organisaatiossamme tapahtuu arvojemme vastaista toimintaa.
  • Tunnustamme avoimesti mahdolliset haitalliset toimemme ja kehitämme ratkaisuja tilanteen parantamiseksi.

MenEngagessa vastuunkanto on siis proaktiivista: jokaisen jäsenen velvollisuus on toimia verkoston arvojen mukaan. MenEngage-verkostossa vastuunkanto on ongelmien ennaltaehkäisyä, aktiivista reagointia, jos henkilö tai organisaatio on toiminut arvojen vastaisesti, sekä avointa yhteistyötä (liittolaisuutta) muiden feministi- ja ihmisoikeusorganisaatioiden kanssa. MenEngage-verkoston jäsenenä Miehet ry sitoutuu näihin periaatteisiin.

Vastuunkanto vaatii myös vaikeiden asioiden kohtaamista

Vastuunkanto on prosessi. Joskus se on sitä, että kuuntelemme toisiamme ja olemme avoimia ja valmiita vastaamaan uusiin haasteisiin. Vastuunkanto voi prosessina olla myös todella raskas ja haastava, koska se voi vaatia meiltä rajua muutosta ja syväluotaavaa itsepohdiskelua. Joskus se voi vaatia meitä ottamaan kantaa läheisten ystäviemme tekoihin, tai asettamaan rajoja ystävyydelle.

Vastuunkanto voi vaatia meitä astumaan mukavuusalueemme ulkopuolelle ottamaan arkoja asioita puheeksi. Seisomme arvojemme takana ja otamme aktiivisesti kantaa miesten ongelmallisiin käsityksiin, sanomisiin ja tekoihin – esimerkiksi seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan. Hyvien rakenteiden luominen on myös vastuunkantoa. On esimerkiksi tärkeätä luoda turvallisia tiloja, joissa me uskallamme haastaa toisiamme, ja tutkia tunteitamme sekä ennakkoluulojamme. Miehet ry noudattaa toiminnassaan turvallisemman tilan periaatteita ja pyrimme jatkuvasti vahvistamaan osaamistamme tämän suhteen.

Tom Kettunen

Miehet ry:n hallituksen jäsen, tapahtumavastaava ja yhdistyksen edustaja MenEngage-verkostossa