Valitse sivu

(På svenska nedan)

Feministinen miesjärjestö Miehet ry ryhtyy tarjoamaan keskusteluryhmätoimintaa miehille. Aktiiviseen kuunteluun perustuvia ryhmiä pilotoitiin kevään aikana suomeksi ja ruotsiksi. Föreningen Konstsamfundet on myöntänyt yhdistykselle apurahan ryhmätoiminnan käynnistämiseen.

Verkossa järjestetyt pilottiryhmät tapasivat kumpikin viisi kertaa. Keskusteluissa hyödynnettiin Miehet ry:n ruotsalaisen sisarjärjestö MÄNin luomaa Efter #MeToo -keskustelumateriaalia, joka ajatuksena on aktiivinen kuuntelu ja hiljainen reflektointi. Keskustelussa puhutaan vain omista kokemuksista, eikä toisten puheenvuoroja kommentoida lainkaan.

Ryhmätoimintaa Miehet ry:n hallituksessa koordinoiva Tom Kettunen pitää pilottiryhmiä menestyksenä. – Ryhmistä saamamme palaute on ollut rohkaisevaa. Osallistujat kokivat keskustelut mielekkäiksi ja turvallisiksi, ja kertoivat saaneensa ryhmistä uusia näkökulmia ja vertaisuuden kokemusta.

Efter #MeToo -materiaalin mukaiseen menetelmään kuuluu, että osallistujat voivat ryhmään osallistuttuaan järjestää myös omia keskusteluryhmiä, ja ryhmien palautekyselyissä nousikin esiin jo useita mahdollisia teemoja seuraaville ryhmille. Keskusteluja toivottiin esimerkiksi isyydestä, ihmissuhteista, terveydestä ja vallasta.

Tavoitteena levittää ryhmätoiminta koko Suomeen

Miehet ry ryhtyy seuraavaksi vakiinnuttamaan ja kehittämään keskusteluryhmien toimintaa.

– Haluamme yhdistää vapaaehtoiset vetäjät ja ryhmistä kiinnostuneet toisiinsa. Näin osallistujat löytävät tiedon alkamassa olevista ryhmistä keskitetysti yhdestä paikasta ja vetäjät saavat tukea ryhmiensä markkinointiin, Kettunen sanoo.

Yhdistys on saanut ryhmätoiminnan vakiinnuttamiseen myös rahallista tukea: Föreningen Konstsamfundetin myöntämää 1000 euron apurahaa tullaan käyttämään esimerkiksi ryhmien markkinointiin ja mahdollisten kasvokkain tapaavien ryhmien kuluihin. Seuraavia keskusteluryhmiä suunnitellaan jo tulevalle syksylle.

– Pilottiryhmistä saamamme palaute kertoo, että miehille suunnatuille, turvallisille keskustelutiloille on tarvetta. Toivomme, että verkkoryhmien lisäksi saadaan vähitellen myös kasvokkain kokoontuvia ryhmiä ympäri Suomen, toteaa Kettunen.

Lisätietoja: miehetry@gmail.com

Miehet ry on Suomen järjestökentällä ainutlaatuinen, intersektionaaliseen feminismiin pohjaava mieserityinen tasa-arvojärjestö. Mahdollistamme miesten aktiivisen toimijuuden monipuolisemman mieskuvan ja tasa-arvon toteutumisen hyväksi sekä annamme lausuntoja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin poika- ja miesnäkökulmista. Lue lisää: miehetry.fi.

Feministiska mansorganisationen Män rf börjar erbjuda diskussionsgrupper åt män. Grupperna som baserar sig på aktivt lyssnande piloterades under våren på finska och svenska. Föreningen Konstsamfundet har beviljat ett bidrag för att starta gruppdiskussionsverksamheten.

De nätbaserade pilotgrupperna träffades båda fem gånger totalt. Under diskussionerna användes den svenska MÄN organisationens Efter #MeToo -diskussionsmaterial. Diskussionerna grundade sig på aktivt lyssnande och tyst reflektion. Under diskussionen talar var och en deltagare endast om sina egna upplevelser, andras talturer kommenteras inte alls.

Tom Kettunen från Män rf:s styrelse, samt ansvarig för gruppverksamheten anser att pilotgrupperna var en succé. – Responsen vi fått från grupperna har varit uppmuntrande. Deltagarna upplevde diskussionerna som meningsfulla och trygga. De berättade att de fått nya perspektiv och referensstöd från grupperna.

Till Efter #MeToo -materialets metod hör att deltagarna kan efteråt ordna även egna diskussionsgrupper och feedbacken från piloten visar att flera potentiella diskussionsämnen redan finns. Diskussioner önskas bland annat om faderskap, människorelationer, hälsa och makt.

Målsättningen att sprida gruppverksamheten kring Finland

Män rf strävar till näst att göra diskussionsgrupperna till stadigvarande verksamhet och att utveckla den. – Vi vill föra samman de frivilliga gruppledarna och män som är intresserade av grupperna. På det sättet får deltagarna information om grupperna på ett och samma ställe och samtidigt får ledarna det stöd de behöver för att marknadsföra sina grupper, säger Kettunen.

Män rf har också fått ekonomiskt stöd för att göra gruppverksamheten stadigvarande: Föreningen Konstsamfundets bidrag på 1000 euro kommer att användas till marknadsföring av grupperna och kostnader som uppstår från möjliga fysiska gruppträffar. Följande diskussionsgrupper planeras redan till hösten.

– Responsen vi fått från pilotgrupperna berättar oss att det finns behov för trygga diskussionsrum riktade åt män. Vi hoppas att vi förutom nätbaserade grupper kommer att så småningom få även face-to-face grupper runtom Finland, konstaterar Kettunen.

Tilläggsinformation: miehetry@gmail.com

Män rf är en unik jämställdhetsorganisation som baserar sin påverkan på intersektionell feminism. Vi möjliggör mäns aktiva delaktighet i att utveckla en mångsidigare mansbild och i förverkligande av jämställdhet, samt påverkar via utlåtanden i jämställdhets- och jämlikhetsfrågor från pojk- och mansperspektiv. Läs mer: miehetry.fi.