Valitse sivu

Miehet ry kiittää eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaa mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston tasa-arvopoliittisesta selonteosta 2022. Yhdistys kannattaa kaikkiin selonteossa esitettyihin tavoitetiloihin puuttumista poliittisin toimin.

Miehet ry haluaa korostaa tasa-arvoa vahvistavan hallinnon kehittämisen ja tietoon perustuvan päätöksenteon keskeisyyttä kaikilla valtionhallinnon aloilla. Kaikessa lainsäädännön valmistelussa ja päivittämisessä on ensisijaista tehdä sukupuolivaikutusten arviointia, sukupuolitietoista budjetointia ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista. Näin vahvistetaan myös tosiasiallisia edellytyksiä perus- ja ihmisoikeuksien vahvempaan toteuttamiseen Suomessa.

Työelämään liittyvissä kysymyksissä Miehet ry painottaa yksityisten työmarkkinoiden vanhempainvapaiden palkallisten osuuksien sopimisen tärkeyttä tuoreen perhevapaauudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi olisi yhdenvertaisuusvaltuutetun työelämään liittyvän mandaatin laajentamisen yhteydessä tarkoituksenmukaista tarjota työnantajille järjestelmällisempää tukea perhemyönteisten työelämäkäytäntöjen luomiselle ja jalkauttamiselle osana työyhteisöjen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua.

Työelämän sukupuolisegregaatiota tulee kitkeä kunnianhimoisilla palkka-avoimuustoimilla sekä miesten korkeakoulutusasteen nostamisella. Viimeksi mainitulla paitsi vastataan työn murrokseen, myös lisätään miesten yhteiskunnallista osallisuutta ja vähennetään miesten yhteiskunnallista radikalisoitumista.

Sukupuolistuneen väkivallan kitkemisen kannalta on ensisijaista kiinnittää enemmän huomiota tekijöihin kohdistuvaan työhön, eli panostaa merkittävästi julkisessa palvelutuotannossa tarjottaviin tukipalveluihin niin perhe- ja lähisuhdeväkivallan kuin lapsikohteisen seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vähentämiseksi. Tätä työtä tehdään tällä hetkellä lähinnä järjestöissä ja hankkeissa (esimerkiksi Lyömätön Linja, SeriE-hanke). Tekijätyötä vahvistamalla toteutetaan Istanbulin sopimuksen Suomelle asettamaa velvoitetta saattaa väkivallan tekijät vastuuseen teoistaan ja tuetaan sopimuksen toimeenpanosuunnitelman tavoitteiden toteutumista.

Sukupuolistuneen väkivallan vastaisten tukipalveluiden tulee olla perustason sosiaali- ja terveyspalveluja. Tunnistamatta jäävällä väkivallalla on inhimillisen kärsimyksen lisäksi myös merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Lähisuhdeväkivallan tehokkaampi tunnistaminen säästää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Sukupuolistuneen väkivallan vastaisen työn merkittävä vahvistaminen on myös keskeistä sisäistä turvallisuuspolitiikkaa, sillä Suomi on Euroopan unionin väkivaltaisimpia maita naisille. Sukupuolierityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kannalta on samalla tärkeää kiinnittää huomiota miesten mielenterveyspalveluihin hakeutumisen edistämiseen.

Suomen tulee tunnistaa anti-gender-liikehdintä kansallista ja kansainvälistä turvallisuutta uhkaavana tekijänä ja sitoutua sen vastaisiin toimiin esimerkiksi vihapuhetta kitkemällä. Suomi on äskettäin saanut palautetta YK:n yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa (UPR) tarpeesta vastata vihapuheeseen samaan aikaan kun EU-tason vihapuheen vastaisia lainsäädännöllisiä toimia on valmisteltu Euroopan komissiossa. Anti-gender-liikehdinnän vastainen toiminta vahvistaa muun muassa naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia, sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Suomen tulee myös kantaa suurempaa vastuuta ihmisoikeuksien kansainvälisestä toteutumisesta liittymällä osaksi kasvavaa feministisen ulkopolitiikan globaalia yhteisöä. Osana feminististä ulkopolitiikkaa Suomen tulee sitoutua erityisesti tyttöjen ja naisten oikeuksien, osallisuuden sekä hyvinvoinnin täysimääräiseen edistämiseen kaikessa ulkopoliittisessa toiminnassaan. Lisäksi feministisen ulkopolitiikan avulla voidaan tukea esimerkiksi globaalissa etelässä toteutettavia sukupuolistuneen väkivallan vastaisia hankkeita, kuten poikiin ja nuoriin miehiin kohdistuvaa tekijätyötä.

Helsingissä 28.11.2022

Miehet ry:n hallitus