Valitse sivu

MIEHET RY – yhdistyksen SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Miehet – Män – Men ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on intersektionaalisen feminismin arvojen ajaminen miesnäkökulmasta. Yhdistys pyrkii toiminnallaan tuomaan esiin ja ehkäisemään vahingollisia ja ahtaita miehisyyteen liittyviä kulttuurisia vaatimuksia ja toimintamalleja sekä yhteiskunnallisia rakenteita ja normeja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää julkisia ja suljettuja keskustelutilaisuuksia sekä koulutuksia, pyrkiä vaikuttamaan vallitseviin asenteisiin ja poliittiseen päätöksentekoon, tehdä yhteistyötä muiden feminististen toimijoiden kanssa ja ylläpitää materiaalipankkia toimialaansa liittyvästä materiaalista, kuten tutkimuksista, artikkeleista ja muista lähteistä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, kerätä jäsenmaksuja, sekä luvanvaraisesti järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kahvila- ja ravintolaliiketoimintaa samoin kuin alaansa liittyvää julkaisutoimintaa.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus mutta ei äänivaltaa.

Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5. Jäsenen velvollisuudet

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuouoisen kannattajajäsenmaksun.

6. Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7. Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8. Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan nelhä varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on vuosi ja hallituksen jäsenten kaksi vuotta. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa.

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen oikeuttaman henkilön kanssa.

10. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11. Toiminnantarkastus/Tilintarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

12. Yhdenvertaisuusvastaava

Yhdistys valitsee syyskokouksessaan seuraavalle vuodelle yhden tai useamman yhdenvertaisuusvastaavan. Hän ei ole hallituksen jäsen vaan itsenäinen toimija, jonka tehtävänä on valvoa, että Miehet ry:n toiminnassa ei ole syrjiviä käytäntöjä, pyrkiä varmistamaan, että Miehet ry:n tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, vastata raportoitujen häirintä- ja syrjintätapausten käsittelystä, luoda ja päivittää Miehet ry:n yhdenvertaisuussuunnitelmaa yhdessä hallituksen kanssa, sekä toimia yhteistyössä tapahtumien häirintäyhdyshenkilöiden kanssa. Hallitus sitoutuu yhteistyöhön yhdenvertaisuusvastaavan kanssa, jotta hänellä on riittävät edellytykset arvioida yhdistyksen toimintaa.

13. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
6. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sek kannattajajäsenten liittymys- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
7. valitaan hallitus 8 §:n mukaan
8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

9. valitaan seuraavalle vuodelle yksi tai useampi hallituksen ulkopuolinen yhdenvertaisuusvastaava
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14. Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten menness tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

15. Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenenosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

16. Kokouskutsutapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta – kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

17. Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

18. Yhdistyksen purkautuminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Hyväksytty PRH:n toimesta 14.1.2019