Valitse sivu

Miehet – Män – Men rf:s strategi för åren 2021-2025

 

Godkänd på styrelsens möte 9.6.2020

Godkänd på föreningens möte 12.9.2020

 

 

1. Föreningens vision, mission och värden

 

1.1. Vision

Ett jämlikt, jämställt och diskrimineringsfritt samhälle där manligheternas mångfald erkänns och där alla kan vara sig själva.

 

1.2. Värden

Föreningens värden är jämlikhet och jämställdhet, humanism och ansvarstagande.

 

1.3. Mission (syfte)

“Föreningens syfte är att lyfta fram jämställdhet, speciellt frågor som berör pojkar och män samt att främja dem ur intersektionella feministiska perspektiv. Föreningen vill med sin verksamhet bygga en värld där alla är jämlika. Föreningen erkänner mångfald i manlighet , kön och mänsklighet samt respekterar denna princip i all sin verksamhet. I andan av intersektionell feminism och antirasism tar föreningen även brett i beaktande andra frågor, förutom de som traditionellt förknippas som mansspecifika samhälleliga problem.”

“Föreningens syfte är att driva intersektionella feministiska värden ur en manssynvinkel. Föreningen strävar med sin verksamhet mot att föra fram och att förhindra skadliga och trånga, med manlighet förknippade kulturella krav och beteendemönster samt samhälleliga strukturer och normer.” 

–  Regler, godkända vid möte 19.11.2018 och av PRS den 14.1.2019

Missionen verkställs genom att

 1. i) ta en aktiv roll som främjare av mäns jämställdhet och jämlikhet genom att vara en aktiv samhällelig debattör, initiativtagare till olika diskussionsämnen samt förebild,
 2. ii) uppmuntra män att komma med i jämställdhetsarbete,

iii) nedmontera skadliga samhälleliga strukturer och sociala normer bland annat genom att öka kunskapen på samhällelig och individuell nivå,

 1. iv) bygga en feministisk gemenskap för feministiska män och för de som intresserar sig för mäns jämställdhet 
 2. v) erbjuda ett konstruktivt och inbjudande alternativ för män att umgås på internet och på andra sätt,

samt

 1. vi) genom att agera som en god och ansvarstagande allierad.

Ovan nämnda steg finns förtydligade under punkt  3. Verksamhet och medel.

 

2. Huvudfrågor och strategiska prioriteringar

 

Män rf främjar jämställdhet och jämlikhet samt nedmonterar skadliga strukturer. Detta arbete görs via vissa sakfrågor. Huvudfrågorna i föreningens verksamhet är att:

 • Bredda mansbilden och synliggöra marginaliserade mäns upplevelser 
 • Motverka mäns våld* mot män, kvinnor och andra kön
 • Fämja jämställd och icke-diskriminerande vapentjänst 
 • Förhindra marginalisering och främja mental hälsa bland män
 • Minska skillnader och segregation i utbildning och inlärning såväl män emellan som mellan kön och även påverka könsuppdelade utbildningsval
 • Bryta ner tabun som är förknippade med sex och parförhållanden 
 • Stödja positiva beteendemodeller som påverkar välmående, (såsom principen om samtycke) och att motarbeta våld
 • Främja teman som är knutna till faderskap, omsorg och jämställt föräldraskap
 • Stödja mäns utveckling av emotionella färdigheter
 • Utmana destruktivt material och destruktiva platser som är riktade specifikt till pojkar och män på internet, samt att erbjuda alternativ som främjar välmående
 • Bygga en gemenskap för feministmän, att föra samman personer som är intresserade av jämställdhet för män och att motverka ensamhet samt känslan av otillräcklighet via vänskap och gemenskap

samt

 •  vara goda allierade och stödja minoriteters och kvinnors jämställdhets- och jämlikhetsarbete  

Av dessa utgör följande strategiska prioriteringar:

 • Att bredda mansbilden och synliggöra marginaliserade mäns upplevelser 
 • Att stödja positiva beteendemodeller som påverkar välmående och motarbeta våld
 • Att vara goda allierade

De strategiska prioriteringarna styr verksamheten när föreningen på grund av begränsade resurser eller av annat skäl måste välja ut och prioritera frågor i sin verksamhet. Styrelsen kan också på basen av en motion av medlemmarna, eller sitt eget övervägande, välja årliga prioriterade teman. Dessa prioriteringar presenteras under föreningens höstmöte, där verksamhetsplanen godkänns.

* Fysiskt, psykiskt och mentalt våld

 

3. Verksamheten och dess verksamhetsformer

 

Män rf är en förening som lägger samhällelig och politisk påverkan i fokus  och  utgående från sina resurser arbetar interaktivt och socialt med män. Trots att en stor del av resurserna är inriktade på samhällelig påverkan, som kommunikation, kampanjer och politisk beredning, är gemenskap såsom samtalsgrupper riktade till män en del av föreningens verksamhet. Föreningen kan ansöka om särskild projektfinansiering som möjliggör kvalitativt och ansvarsfullt arbete med män.

För att föreningen ska vara en effektiv samhällelig aktör bör dess målsättning vara att sysselsätta en eller flera personer, vars värdefulla arbetsinsats stöder föreningen att nå sina mål. Dessutom behöver de anställda ett fysiskt arbetsställe, vilket också skulle ytterligare öka föreningens tillgänglighet, förutom kontakten via nätet.

 

3.1. Verksamhetsformer

Föreningens verksamhetsformer kan delas i två delar: 1. påverkan och 2. evenemang.  Tillsammans främjar dessa två former av verksamhet föreningens målsättningar. De förverkligar strategiskt de olika delmålen (i, ii, iii, iv, v)  som är definierade under punkt 1.3.

Föreningen tar i beaktande att en inte behöver uppfinna hjulet på nytt, utan kan använda sig av nationella och internationella förebilder. Föreningen är medveten om att det i Finland och internationellt görs mycket viktigt arbete för jämställdhet. Grunden för ett effektfullt påverkningsarbete innebär att identifiera sin unika position samt att gemensamt och resurssmart främja olika tematiker tillsammans med andra föreningar.

I god alliansanda ger föreningen plats åt föreningar som jobbar med minoriteter, kvinnor och mänskliga rättigheter och stödjer deras arbete med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.

Principen om tryggare rum följs på föreningens alla evenemang och i påverkansarbetet.

 

Tabell 1. Verksamhetsformer för påverkansarbete

Allmänheten 
(i, ii, iv, v)
Beslutsfattare och specifika grupper
(i, ii, v)
Medlems-
evenmang
(i, iii, iv)
Publikevenemang
(i, ii, iii, v)
Kampanjer (i, ii, iii, vi)

 

 

Utlåtanden som program och lagar (i, iii, vi) Paneler och expertinlägg (i, iii, vi) Diskussionstillfällen och organiserande av paneler (i, ii, iii, vi)
Ställningstaganden, insändare, blogg-

inlägg, kolumner (i, ii, iii, vi)

Möte med beslutsfattare och organiserande av arbetsverkstäder (i, iii, vi) Samtalsgrupper som t.ex. Discord, Miehet gruppen, också för icke medlemmar (iii, iv, v, vi) Demonstrationer, flashmobs och thunderclaps (i, ii, iii, vi)
Aktivitet på  sociala medier (i, ii, iii, iv, v, vi) Kampanjer (i, iii, vi) Brunch, picknick, after works, gemensam matlagning (iv, v) Talkaraoke och luncheons (iii, iv, v)
Publikevenemang, talturer som sakkunniga i olika evenemang (i, ii, iii, vi) Ställningstaganden, blogginlägg, kolumner (i, iii, vi) Utbildningar och anföranden som kan också ordnas i samarbete med andra aktörer (ii, iii, vi) Valevenemang, som paneler och valsoffor (i, iii, vi)  
Framträdanden i medier, samt andra offentliga framträdanden (i, ii, iii, vi) Aktivitet på sociala medier som kommenterande  av aktuella teman (i, iii, vi) Sport och fritidsaktiviteter, brädspel, filmkvällar (också på distans), bastukvällar, sommar turneringar, andra aktiviteter (iv, v) Samarbete med andra jämställdhets- och människorättsorganisationer (i, iii, vi)
Internationellt samarbete bl.a. med medlems-

organisationer inom MenEngage (i, iii, iv, vi)

Valarbete:

kampanjer, påverkan i den politiska agendan och ställningstaganden (i, iii, vi)

Medlemmarnas deltagande i föreningens aktiviteter och formulerande av ställnings-

taganden (ii, iii, iv, v)

Samarbete med andra jämställdhets och människorättsorganisationer (i, iii, vi) Arbetsgrupper och nätverk: TANE:s utskott, Setas regnbågs-

politiska nätverk (i, iii, vi)

  Samarbete med andra jämställdhets och människo-

rättsorganisationer, eller arbetsmarknads-

organisationer (i, iii, iv, vi)

 

   

 

4. Strategiska milstolpar och mätare 

 

Strategiska milstolpar eller målsättningar och deras mätare stöder föreningens aktörer att följa med verksamhetens utveckling så att strategin uppfylls. Mätarna specificeras i samband med årliga verksamhetsplaner.

Se: strategins bilaga 1.

 

5. Män rf:s position i arbete kring jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter

 

Se: strategins bilaga 2.