Valitse sivu

Miehet – Män – Men ry:n strategia vuosille 2021-2025

In English

På svenska

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 9.6.2020.

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 12.9.2020

1. Yhdistyksen visio, missio ja arvot

1.1. Visio

Yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja syrjinnästä vapaa yhteiskunta, jossa miehuuksien monimuotoisuus tunnistetaan ja jokainen voi aidosti olla oma itsensä.

1.2. Arvot

Yhdistyksen arvoja ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, inhimillisyys ja vastuunkanto.

1.3. Missio (tarkoitus)

Yhdistyksen tarkoituksena on erityisesti poikien ja miesten tasa-arvokysymysten esille tuominen ja edistäminen moniperustaisen feminismin näkökulmasta. Yhdistys haluaa toiminnallaan rakentaa maailmaa, jossa kaikki ovat aidosti yhdenvertaisia. Yhdistys tunnustaa miehuuden, sukupuolten ja ihmisyyden moninaisuuden ja kunnioittaa tätä periaatetta toiminnassaan. Moniperustaisen feminismin ja antirasismin hengessä yhdistys huomioi laajasti myös muut, kuin perinteisesti mieserityisiksi mielletyt yhteiskunnalliset ongelmat.”

 • Visio, hyväksytty 12.9.2020

“Yhdistyksen tarkoituksena on intersektionaalisen feminismin arvojen ajaminen miesnäkökulmasta. Yhdistys pyrkii toiminnallaan tuomaan esiin ja ehkäisemään vahingollisia ja ahtaita miehisyyteen liittyviä kulttuurisia vaatimuksia ja toimintamalleja sekä yhteiskunnallisia rakenteita ja normeja.”

 • Säännöt, hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 19.11.2018 ja PRH:n toimesta 14.1.2019

Missio toteutuu

i) ottamalla vaikuttavarooli miesten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjinä, muun muassa olemalla aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, keskusteluaiheiden asettaja ja esikuva,

ii) kannustamalla miehiä mukaan tasa-arvotyöhön,

iii) purkamalla haitallisia yhteiskunnallisia rakenteita ja sosiaalisia normeja muun muassa lisäämällä tietoutta yhteiskunnallisella ja yksilötasolla,

iv) rakentamalla feministimiehille ja miesten tasa-arvosta kiinnostuneille feministeille yhteisö,

v) tarjoamalla miehille rakentava ja mukaansa kutsuva vaihtoehto internetissä ja kasvotusten tapahtuvassa kanssakäymisessä,

sekä

vi) toimimalla hyvänä ja vastuullisena liittolaisena.

Edellä mainittuja askelia on tarkennettu kohdassa 3. Toiminta ja keinot.

2. Ydinkysymykset ja strategiset painopisteet

Miehet ry edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä purkaa haitallisia rakenteita. Tätä työtä tehdään tiettyjen asiakysymysten parissa. Yhdistyksen toiminnan ydinkysymyksiä ovat:

 • Mieskuvan monipuolistaminen ja marginaaliin jäävien miesten kokemusten näkyväksi tekeminen
 • Miesten miehiä, naisia ja muita sukupuolia kohtaan harjoittaman erilaisten väkivallan muotojen* torjunta ja miehiin kohdistuvan väkivallan esilletuonti
 • Tasa-arvoisen ja syrjimättömän asepalveluksen edistäminen
 • Syrjäytyneisyyden ehkäisy ja miesten mielenterveyden tukeminen
 • Koulutus- ja oppimiserojen purkaminen niin miesten kesken kuin sukupuolten välillä ja koulutusvalintojen sukupuolittuneisuuden purkaminen
 • Seksiin ja parisuhteeseen liittyvien tabujen murtaminen
 • Hyvinvointia lisäävien positiivisten käyttäytymismallien tukeminen (mm. suostumusperustaisuus) ja väkivallan ehkäisy
 • Isyyteen, hoivaan ja tasa-arvoiseen vanhemmuuteen liittyvien teemojen edistäminen
 • Miesten tunnetaitojen kehityksen tukeminen
 • Internetin etenkin pojille ja miehille suunnattujen haitallisten sisältöjen ja yhteisöjen haastaminen, hyvinvointia lisäävän vaihtoehdon tarjoaminen
 • Yhteisön rakentaminen feministimiehille, miesten tasa-arvosta kiinnostuneiden yhteentuominen sekä yksinäisyyden ja riittämättömyyden tunteiden purkaminen ystävyyden ja yhteisöllisyyden avulla

sekä

 • Hyvä liittolaisuus eli vähemmistöjen ja naisten tekemän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tukeminen

Näistä strategisia painopisteitä ovat:

 • Mieskuvan monipuolistaminen ja marginaaliin jäävien miesten kokemusten näkyväksi tekeminen
 • Hyvinvointia lisäävien positiivisten käyttäytymismallien tukeminen ja väkivallan ehkäisy
 • Hyvä liittolaisuus 

Strategiset painopisteet ohjaavat toimintaa silloin, kun yhdistyksen on resurssien rajallisuudesta tai muusta syystä johtuen valittava kysymykset, joita se toiminnassaan ensisijaisesti edistää. Lisäksi hallitus voi jäsenistön aloitteesta tai oman harkintansa mukaan valita vuotuisia teemoja, jotka saavat erityistä painoarvoa valittuna vuonna. Tällaisten painotusten esittäminen tapahtuu yhdistyksen syyskokouksessa toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

* Fyysinen, psyykkinen ja henkinen väkivalta

3. Toiminta ja toimintamuodot

Miehet ry on yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vaikuttamistyöhön keskittyvä yhdistys, joka tekee resurssiensa puitteissa myös vuorovaikutuksellista, sosiaalista miestyötä. Vaikka suurin osa resursseista on suunnattu yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön kuten viestintään, kampanjohin ja poliittiseen valmisteluun, myös yhteisöllisyys kuten miehille suunnatut vertaistapahtumat ovat osa yhdistyksen toimintaa. Yhdistys voi hakea erillistä projektirahoitusta, joka mahdollistaa laadukkaan ja vastuullisen miestyön tekemisen.

Jotta yhdistys voi olla tehokas ja vaikuttava yhteiskunnallinen toimija, sen tavoitteena on työllistää henkilö tai henkilöitä, joiden arvokas työpanos auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi työntekijä(t) tarvitsee työpisteen, mikä myös helpottaa yhdistyksen tavoittamista myös muuten kuin verkon välityksellä.

3.1. Toimintamuodot

Yhdistyksen toimintamuodot voidaan jakaa kahteen: 1. vaikuttamiseen ja 2. tapahtumiin. Nämä kaksi toiminnan muotoa edistävät yhdessä yhdistyksen tavoitteita. Strategisesti ne toteuttavat eri tavoitteiden osa-alueita (i, ii, iii, iv, v, vi), jotka on määritelty kohdassa 1.3.

Yhdistys huomioi, että sen ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen, vaan se voi ottaa mallia kotimaisista ja kansainvälisistä esikuvista. Yhdistys tiedostaa, että Suomessa ja maailmalla tehdään paljon tärkeää tasa-arvotyötä. Tuloksellisen vaikuttamistyön perusta onkin yhdistyksen oman ainutlaatuisen aseman tunnistaminen ja se, että järjestöjen välisiä yhteisiä teemoja edistetään resurssiviisaasti yhdessä.

Hyvän liittolaisuuden hengessä yhdistys antaa tilaa vähemmistö-, ihmisoikeus-  ja naisjärjestöille ja tukee niiden tekemää tasa-arvo- ja ihmisoikeustyötä.

Kaikissa yhdistyksen tapahtumissa ja vaikuttamisessa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.

Taulukko 1. Toimintamuodot

Laajaan yleisöön vaikuttaminen  Päättäjiin ja rajattuihin yleisöihin vaikuttaminen Jäsen-

tapahtumat

Yleisö-

tapahtumat

Kampanjat (i, ii, iii, vi) Lausuntojen antaminen erilasiin ohjelmiin ja lakeihin (i, iii, vi) Paneelit ja vierasasiantuntija- puheenvuorot (i, iii, vi) Keskustelu- tilaisuuksien ja paneelien järjestäminen (i, ii, iii, vi)
Kannanotot, mielipidekirjoitukset, blogitekstit ja vieraskynät (i, ii, iii, vi) Päättäjätapaamiset, työpajoihin osallistuminen (i, iii, vi) Keskustelu- ja vertaisryhmät kasvotusten ja etänä (Discord, Miehet-ryhmä), myös ei-jäsenille (iii, iv, v, vi) Mielenosoitukset, flashmobit, thunderclapit (i, ii, iii, vi)
Aktiivisuus sosiaalisessa mediassa (i, ii, iii, iv, v, vi) Kampanjat (i, iii, vi) Brunssi, piknik, after workit, yhdessä kokkailu (iv, v) Puhekaraoke, luncheonit (iii, iv, v)
Yleisötilaisuudet, asiantuntija- puheenvuorot eri tapahtumissa (i, ii, iii, vi) Kannanotot, mielipide- kirjoitukset, blogitekstit ja vieraskynät (i, iii, vi) Koulutukset ja alustukset. Järjestettävissä myös yhteistyössä muiden tahojen kanssa (ii, iii, vi) Vaalitapahtumat kuten paneelit ja vaalisohvat (i, iii, vi)
Mediaesiintymiset, muut julkiset esiintymiset (i, ii, iii, vi) Aktiivisuus sosiaalisessa mediassa kuten ajankohtaisten teemojen kommentointi (i, iii, vi) Urheilu ja höntsäily, lauta- pelit, elokuvaillat (myös etänä), saunaillat, kesäturnajaiset, muut aktiviteetit (iv, v) Yhteistyö muiden tasa-arvo- ja ihmisoikeus-

järjestöjen kanssa (i, iii, vi)

Kansainvälinen yhteistyö mm. MenEngagen jäsenjärjestöjen kanssa (i, iii, iv, vi) Vaalityö: kampanjat, vaikuttaminen  poliittiseen agendan ja kannan- muodostukseen (i, iii, vi) Jäsenistön osallistaminen yhdistyksen toimintaan ja kantojen muodostukseen (ii, iii, iv, v)
Yhteistyö muiden tasa-arvo- ja ihmisoikeus- järjestöjen kanssa (i, iii, vi) Työryhmät ja verkostot: TANE:n jaostot, Setan sateenkaaripoliittinen verkosto (i, iii, vi)
Yhteistyö muiden järjestöjen kuten tasa-arvo- ja ihmisoikeus- järjestöjen tai työmarkkina- järjestöjen kanssa (i, iii, iv, vi)

4. Strategiset virstanpylväät ja mittarit

Strategiset virstanpylväät tai tavoitteet sekä niiden mittarit auttavat yhdistyksen toimijoita seuraamaan toiminnan kehittymistä kohti strategian toteutumista. Mittareita tarkennetaan vuosittaisen toimintasuunnitelman yhteydessä.

Taulukko 2. Virstanpylväät ja mittarit

Kts. strategian liite 1.

5. Miehet ry:n sijoittuminen tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja ihmisoikeustyön kentälle

Kts. strategian liite 2.

Etusivu