Valitse sivu

Turvallisemman tilan periaatteet

Miehet ry noudattaa turvallisemman tilan periaatteita

Turvallisempi tila tarkoittaa sitä, että kaikkien tulee voida osallistua toimintaan, tapahtumiin ja keskusteluihin omana itsenään. Miehet ry on kaikesta syrjinnästä, häirinnästä, kiusaamisesta ja muusta epäasiallisesta käytöksestä vapaa yhdistys. Sen toiminnassa huomioidaan ihmisten yksilölliset tarpeet sekä edistetään sellaista toimintakulttuuria, jossa kaikkien on mahdollisimman helppoa ja mielekästä osallistua yhdistyksen toimintaan täysipainotteisesti.

Miehet ry tavoittelee maailmaa, jossa kaikki ovat yhdenvertaisia. Samaa periaatetta noudatetaan yhdistyksen toiminnassa, jossa kaikki ovat yhdenvertaisia ja yhtä arvokkaita henkilön sukupuolesta tai sukupuolettomuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, ihonväristä tai ulkonäöstä, taustasta tai kansalaisuudesta, yhteiskunnallisesta tai taloudellisesta asemasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, terveydentilasta tai vammasta, iästä tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta riippumatta.

Miehet ry korostaa ja edistää kaikessa toiminnassaan oikeudenmukaisuutta, sensitiivisyyttä, solidaarisuutta ja reiluutta. Yhdistys ja sen jäsenet tunnistavat yhdistyksen aseman muiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ajavien järjestöjen keskuudessa. Toimintaan osallistuvat tunnistavat omat etuoikeutensa ja edistävät parhaansa mukaan hyvää ja vastaanottavaa ilmapiiriä.

Miehet ry tapahtumat ja kokoukset järjestetään mahdollisuuksien mukaan esteettöminä ja niiden ajankohdista ilmoitetaan hyvissä ajoin. Kokouksissa noudatetaan hyviä kokouskäytäntöjä. Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot reilusti eivätkä keskustelijat puhu toisten päälle. Toisten näkemyksiä kunnioitetaan ja niihin suhtaudutaan asiallisesti. Asiatonta tai loukkaavaa kielenkäyttöä ei sallita, emmekä tee tarpeettomia oletuksia toisistamme. Mikäli henkilö tietämättään käyttää epäasiallista ja loukkaavaa kieltä, asiasta huomautetaan ystävällisessä ja rakentavassa hengessä.

Kaikki toiminnassa mukana olevat ovat sitoutuneita noudattamaan näitä yleisiä periaatteita. Yhdistyksen sisäisen toiminnan lisäksi periaatteita noudatetaan kaikessa ulospäin suuntautuneessa viestinnässä, oli kyse sosiaalisesta mediasta, virallisista kannanotoista tai tapahtumissa edustamisesta. Miehet ry haluaa edistää asiallista keskustelukulttuuria ja yleisesti hyvää ilmapiiriä myös oman toimintansa ulkopuolella.

Mikäli sinuun kohdistuu tai huomaat muihin kohdistuvaa epäasiallista käytöstä yhdistyksen toiminnassa, ota yhteyttä yhdistyksen yhdenvertaisuusvastaavaan tai tapahtuman häirintätapauksista vastaavaan henkilöön. Kaikkeen epäasialliseen käytökseen puututaan välittömästi ja tapaukset käsitellään asianmukaisesti asianomaisten ja muiden tarpeelliseksi katsottujen tahojen kesken.

Hyväksytty 19.11.2018

Principles of safer spaces

Miehet ry follows these principles of safer spaces

A safer state means that everyone should be able to participate in activities, events and discussions as themselves. Miehet ry strives to be free from all discrimination, harassment, bullying and other inappropriate behavior. Our activities take into account individual needs of participants and we  promote a culture in which it should be as easy and meaningful as possible for everyone to participate.

Miehet ry strives for a world where everyone is equal. The same principle applies to the activities of the association, where everyone is equal and important regardless of gender or sexuality, sexual orientation, skin color or appearance, background or citizenship, social or economic status, religion or belief, health or disability, age or other personal characteristics.

In all our activities, Miehet ry emphasizes and promotes justice, sensitivity, solidarity and fairness. Miehet ry and its members recognize the association’s position among other organizations working for equality and non-discrimination. Participants recognize their own privileges and promote a positive and receptive atmosphere to the best of their ability.

Events and meetings by Miehet ry should be as accessible as possible and dates should be announced in good time. Meetings should follow good meeting practices. The chairperson should distribute the speaking turns fairly and the interlocutors should not interrupt each other. We respect each other’s views and respond to them appropriately. Inappropriate or offensive language is not tolerated and we do not make unnecessary assumptions about each other. If a person unknowingly uses inappropriate and offensive language, this is addressed in a friendly and constructive spirit.

All those involved in our activities are committed to these general principles. In addition to the internal activities of the association, these principles are followed in all outward communications, be it social media, official statements or representation at events. Miehet ry wants to promote an appropriate conversation culture and a generally good atmosphere also beyond its own activities.

If you are subjected to or notice unfair treatment of others in the association’s activities, please contact the association’s equity officer or contact person in case of harassment. Any misconduct will be dealt with immediately and the cases will be dealt with appropriately between the parties concerned and such other parties as may be deemed necessary.

Accepted 19.11 2018

Principer för tryggare rum

Män rf följer dessa principer för tryggare rum

Tryggare rum innebär att alla ska kunna delta i aktiviteter, evenemang och diskussioner som sig själva. Män rf strävar som förening att vara fri från alla former av diskriminering, trakasserier, mobbning och annat olämpligt beteende. Vår verksamhet tar hänsyn till deltagarnas individuella behov och främjar en verksamhetskultur där det är så enkelt och meningsfullt som möjligt för alla att delta i föreningens verksamhet.

Män rf strävar efter en värld där alla är likvärdiga. Samma strävan gäller för föreningens verksamhet, där alla är jämlika och likvärdiga oavsett kön eller sexualitet, sexuell läggning, hudfärg eller utseende, bakgrund eller medborgarskap, social eller ekonomisk status, religion eller övertygelse, hälsa eller funktionsvariation, ålder eller andra personliga egenskaper.

I all sin verksamhet framhåller och främjar Män rf rättvisa, lyhördhet och solidaritet. Föreningen och dess medlemmar erkänner föreningens position bland andra organisationer som arbetar för jämställdhet och icke-diskriminering. Deltagarna erkänner sina egna privilegier och främjar en god och tillmötesgående atmosfär efter bästa förmåga.

Män rfs evenemang och möten ska vara så tillgängliga som möjligt och datum ska meddelas i god tid. Våra möten följer god mötessed. Ordföranden fördelar talturer rättvist och samtalspartnerna pratar inte på varandra. Vi respekterar varandras åsikter och förhåller oss sakligt till dem. Vi accepterar inte olämpligt eller stötande språk, och vi gör inga onödiga antaganden om varandra. Om en person omedvetet använder ett olämpligt och kränkande språk, tar vi upp saken i en vänlig och konstruktiv anda.

Alla som deltar i vår verksamhet förbinder sig till att respektera i dessa allmänna principer. Utöver den interna verksamheten i föreningen följer vi principerna också i all utåtriktad kommunikation, från sociala medier och officiella uttalanden till representation vid evenemang. Män rf vill främja en saklig samtalskultur och en allmänt god stämning också bortom den egna verksamheten.

Om du i föreningens verksamhet utsätts för eller bevittnar orättvis behandling av andra, vänligen kontakta föreningens jämlikhetsansvariga eller evenemangets trakasseriansvariga. Allt opassande beteende kommer att hanteras omedelbart och incidenterna kommer att behandlas på lämpligt sätt bland berörda parter och andra tänkbara parter.

Godkänd 19.11.2018