Valitse sivu

Turvallisemman tilan periaatteet

Miehet ry noudattaa turvallisemman tilan periaatteita.

Turvallisempi tila tarkoittaa sitä, että kaikkien tulee voida osallistua toimintaan, tapahtumiin ja keskusteluihin omana itsenään. Miehet ry on kaikesta syrjinnästä, häirinnästä, kiusaamisesta ja muusta epäasiallisesta käytöksestä vapaa yhdistys. Sen toiminnassa huomioidaan ihmisten yksilölliset tarpeet sekä edistetään sellaista toimintakulttuuria, jossa kaikkien on mahdollisimman helppoa ja mielekästä osallistua yhdistyksen toimintaan täysipainotteisesti.

Miehet ry tavoittelee maailmaa, jossa kaikki ovat yhdenvertaisia. Samaa periaatetta noudatetaan yhdistyksen toiminnassa, jossa kaikki ovat yhdenvertaisia ja yhtä arvokkaita henkilön sukupuolesta tai sukupuolettomuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, ihonväristä tai ulkonäöstä, taustasta tai kansalaisuudesta, yhteiskunnallisesta tai taloudellisesta asemasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, terveydentilasta tai vammasta, iästä tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta riippumatta.

Miehet ry korostaa ja edistää kaikessa toiminnassaan oikeudenmukaisuutta, sensitiivisyyttä, solidaarisuutta ja reiluutta. Yhdistys ja sen jäsenet tunnistavat yhdistyksen aseman muiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ajavien järjestöjen keskuudessa. Toimintaan osallistuvat tunnistavat omat etuoikeutensa ja edistävät parhaansa mukaan hyvää ja vastaanottavaa ilmapiiriä.

Miehet ry tapahtumat ja kokoukset järjestetään mahdollisuuksien mukaan esteettöminä ja niiden ajankohdista ilmoitetaan hyvissä ajoin. Kokouksissa noudatetaan hyviä kokouskäytäntöjä. Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot reilusti eivätkä keskustelijat puhu toisten päälle. Toisten näkemyksiä kunnioitetaan ja niihin suhtaudutaan asiallisesti. Asiatonta tai loukkaavaa kielenkäyttöä ei sallita, emmekä tee tarpeettomia oletuksia toisistamme. Mikäli henkilö tietämättään käyttää epäasiallista ja loukkaavaa kieltä, asiasta huomautetaan ystävällisessä ja rakentavassa hengessä.

Kaikki toiminnassa mukana olevat ovat sitoutuneita noudattamaan näitä yleisiä periaatteita. Yhdistyksen sisäisen toiminnan lisäksi periaatteita noudatetaan kaikessa ulospäin suuntautuneessa viestinnässä, oli kyse sosiaalisesta mediasta, virallisista kannanotoista tai tapahtumissa edustamisesta. Miehet ry haluaa edistää asiallista keskustelukulttuuria ja yleisesti hyvää ilmapiiriä myös oman toimintansa ulkopuolella.

Mikäli sinuun kohdistuu tai huomaat muihin kohdistuvaa epäasiallista käytöstä yhdistyksen toiminnassa, ota yhteyttä yhdistyksen yhdenvertaisuusvastaavaan tai tapahtuman häirintätapauksista vastaavaan henkilöön. Kaikkeen epäasialliseen käytökseen puututaan välittömästi ja tapaukset käsitellään asianmukaisesti asianomaisten ja muiden tarpeelliseksi katsottujen tahojen kesken.

Hyväksytty 19.11.2018