Valitse sivu

Visio

Miehet ry:n visio
Yhdistyksen tarkoituksena on erityisesti poikien ja miesten tasa-arvokysymysten esille tuominen ja edistäminen moniperustaisen feminismin näkökulmasta. Yhdistys haluaa toiminnallaan rakentaa maailmaa, jossa kaikki ovat aidosti yhdenvertaisia. Yhdistys tunnustaa miehuuden, sukupuolten ja ihmisyyden moninaisuuden ja kunnioittaa tätä periaatetta toiminnassaan. Moniperustaisen feminismin ja antirasismin hengessä yhdistys huomioi laajasti myös muut, kuin perinteisesti mieserityisiksi mielletyt yhteiskunnalliset ongelmat.
Yhdistys tuo esiin ja toisaalta ehkäisee vahingollisia miehisyyteen liittyviä kulttuurisia vaatimuksia ja toimintamalleja. Lisäksi se haluaa purkaa haitallisia ja ahtaita yhteiskunnallisia rakenteita ja normeja. Yhdistys pyrkii toimintansa kautta tarjoamaan keinoja ja välineitä, joiden avulla kukin voi tunnistaa ja suitsia näitä toimintamalleja ja normeja itsessään. Patriarkaaliset rakenteet ja kapeat sukupuoliroolit haittaavat myös miehiä. Siksi yhdistys haluaa tarjota tukea ja turvaa kaikille miehille ja muille, jotka kokevat epävarmuutta tai kuulumattomuuden tunnetta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys vaikuttaa vallitseviin asenteisiin ja poliittiseen päätöksentekoon, osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä, rakentaa yhteiskunnallista vuoropuhelua sekä lisää tietoutta miehuuden moninaisuudesta. Lisäksi se voi järjestää julkisia ja suljettuja keskustelutilaisuuksia sekä koulutuksia, tehdä yhteistyötä muiden feminististen toimijoiden kanssa ja ylläpitää materiaalipankkia toimialaansa liittyvästä materiaalista, kuten tutkimuksista, artikkeleista ja muista lähteistä. Halutessaan yhdistyksen hallitus voi myös kehittää muuta yhdistyksen tarkoitusta toteuttavaa toimintaa.
Yhdistys kiinnittää huomiota erityisesti inhimillisesti raskaisiin ja haastaviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Tällaisia ovat muun muassa miesten syrjäytyminen ja henkinen pahoinvointi, yliedustus väkivalta- ja itsemurhatilastoissa, isyyteen ja perhe-elämään liittyvät rajoittavat normit sekä transmiesten ja rodullisten miesten yhteiskunnallinen asema ja hyvinvointi. Kysymyksiin puututaan laajentamalla käsitystä miehuudesta esimerkiksi osallistumalla julkiseen keskusteluun. Yhdistys vaatii panostuksia koulutukseen, yhdenvertaisuustyöhön sekä sosiaali- ja nuorisotyöhön – niin ennaltaehkäisevään kuin etsivään.
Yhdistys haluaa rakentaa maailmaa, jossa jokainen voi toteuttaa itseään ja seurata mielenkiinnon kohteitaan riippumatta sukupuolesta tai muusta henkilöön liittyvästä ominaisuudesta. Yhdistys pyrkii muuttamaan vallitsevaa arvomaailmaa siten, etteivät asiat kuten taloudellinen menestys, parisuhteet tai seksuaalinen aktiivisuus ole hyvän mieheyden mittareita. Yhdistys myös kannustaa miehiä keskustelemaan ja näyttämään tunteitaan. Yhdistys edistää yhteiskunnallista ilmapiiriä, jossa avun hakeminen ei ole heikkoutta. Miehiä on monenlaisia, ja yhdistys pyrkii parhaansa osaamisensa mukaan edustamaan heitä kaikkia.
Yhdistys haluaa purkaa haitallisia rakenteita ja normeja koko yhteiskunnan laajudelta. Lisäksi se haluaa auttaa muita yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä tekeviä toimijoita saamaan äänensä kuuluviin. Yhdistys pitää korkeassa arvossa sitä, että se ei vie tilaa yhteiskunnallisessa keskustelussa sellaisilta toimijoilta ja henkilöiltä, joiden ääni on aliedustettuna. Yhdistys toimii näin ollen tilan antamisen periaatteita kunnioittaen. Lisäksi yhdistys haluaa toiminnallaan auttaa miehiä tunnistamaan yhteiskunnan rakenteiden ja roolien mahdollistamat, sukupuoleen sidotut etuoikeutensa.
Yhdistys korostaa kaikessa toiminnassaan monenlaista mieheyttä ja ihmisyyttä: intersektionaalinen feminismi ohjenuoranaan yhdistys ajaa niin LHBTQIA-vähemmistöjen, vammaisten, rodullistettujen ja muiden enemmistöstä poikkeavien ihmisten oikeutta kokea itsensä mieheksi ja tulla kohdelluksi sukupuoli-identiteettinsä mukaan ilman syrjintää. Yhdistys tiedostaa ja pitää visusti mielessä, että syrjintä ja huono-osaisuus on usein monisyyperusteista eli intersektionaalista. Siksi yhdistys haluaa toiminnassaan voimauttaa ja tukea erityisesti niitä ihmisiä ja ihmisryhmiä, jotka ovat yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa.
Kaikki, jotka jakavat yhdistyksen arvot, ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, joista on kerrottu erikseen asiaa käsittelevässä asiakirjassa.
Päivitetty 12.9.2020
Hyväksytty 19.11.2018
Katso myös: Yhdistyksen strategia.